Synergy Accessibility Tips Chế độ trợ năng

Cổng thông tin biểu mẫu trực tuyến SFUSD

Hướng dẫn : Làm sao để đăng kí Ứng dụng trực tuyến | ParentVUE

Đăng nhập để đăng ký SFUSD hoặc để hoàn thành Mẫu thẻ khẩn cấp của bạn. 

Bạn đã đăng ký SFUSD chưa? Chúng tôi rất muốn nghe suy nghĩ của bạn về đơn đăng ký trực tuyến. Vui lòng hoàn thành của chúng tôi khảo sát, sẽ mất chưa đến 10 phút để hoàn thành.