Synergy Accessibility Tips Chế độ trợ năng

Kích hoạt tài khoản mẹ

 

Nếu một học sinh đã từng theo học hoặc nộp đơn vào SFUSD (bao gồm cả các trường bán công), hãy DỪNG LẠI TẠI Đ Y. Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu ParentVUE của bạn hoặc kích hoạtnó. KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN MỚI.

Bạn hiện có hoặc đã từng có học sinh theo học SFUSD (bao gồm cả các trường Bán công) chưa?
___________________________________________________________

Bạn đã bao giờ đăng ký trực tuyến vào SFUSD chưa?